Kategoria: przepisy i podpisy

Najważniejsze przepisy regulujące zasady działania podpisów elektronicznych w UE i Polsce.

Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
art. 25 ust. 1 Rozporządzenia eIDAS

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
art. 25 ust. 2 Rozporządzenia eIDAS

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
art. 781 § 2. Kodeks cywilny

Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
art. 781 § 1. Kodeks cywilny