Kategoria: Trwały nośnik

Trwały nośnik informacji – nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie
adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
art. 2 pkt 30 Ustawy o usługach płatniczych

Na bank trwały nośnik

Paradoksalnie banki, które współpracują z fintechami i wdrażają wiele innowacyjnych usług online, wydają się nie rozumieć istoty elektronicznych usług zaufania. Od wielu miesięcy bankowcy pracują nad rozwiązaniem kwestii trwałego nośnika. Tymczasem weryfikowalny e-podpis i poświadczenia walidacji, zapewniają niezaprzeczalne dowody, iż dokumenty udostępniane klientom są wolne od jakichkolwiek ingerencji w treść od momentu ich utworzenia.   Podobnie do ubezpieczycieli, banki także… Read more →

Trwały nośnik w branży ubezpieczeń

Ubezpieczyciele mogą posługiwać się dokumentami w postaci elektronicznej. Jednak muszą przy tym pamiętać o wymogach określonych w wielu przepisach. Bowiem nie każdy plik czy e-mail korzysta z domniemań, które powinien posiadać trwały nośnik. Art. 43 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej warunkowo zezwala na odejście od wszechobecnego papieru na rzecz dokumentów cyfrowych. Jednak stosowanie e-dokumentów związanych z zawieraniem (polisy, regulaminy, OWU)… Read more →

Integralność dokumentu elektronicznego

Wszelka urzędowa lub biznesowa komunikacja elektroniczna powinna być uwierzytelniona, tj. podpisana elektronicznie przez nadawcę za pomocą weryfikowalnego certyfikatu. Dlaczego? Aby odbiorca wiadomości miał możliwość potwierdzenia prawdziwości otrzymanej przesyłki, która może zawierać np. fakturę do zapłaty, czy też odpowiedź na reklamacje. Integralność dokumentu elektronicznego lub wiadomości e-mail to bardzo ważna sprawa, wręcz fundament bezpieczeństwa w obrocie elektronicznym, a często wymóg prawny.… Read more →

Tożsamość potwierdzona certyfikatem

Tożsamość osoby fizycznej, która składa podpis elektroniczny można ustalić na podstawie danych zawartych w certyfikacie. Podobnie weryfikacja pieczęci elektronicznej za pomocą certyfikatu umożliwia ustalenie osoby prawnej, która ją złożyła. Jednak zakres danych identyfikujących osobę ujawniony w certyfikacie zależy od preferencji tej osoby, rodzaju certyfikatu, a także dostawcy usług zaufania. Kwalifikowana tożsamość z certyfikatu Najwyższy stopień zaufania gwarantuje kwalifikowany podpis elektroniczny,… Read more →