od Rozporządzenia eIDAS do Ustawy o usługach zaufania

lista najważniejszych podstaw prawnych regulujących kwestię podpisów elektronicznych, dokumentów elektronicznych, usług elektronicznych oraz usług zaufania wraz z linkami do ich treści.

Rozporządzenie eIDAS określa ramy obrotu elektronicznego w UE, które w Polsce precyzuje Ustawa UUZ

Pełen katalog usług zaufania elektronicznego znajdziesz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. Rozporządzenie eIDAS), którego przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2016r. Warto dodać, że Polska szybko przystąpiła do implementacji wspólnotowego rozporządzenia do krajowego porządku prawnego – 14 lipca 2016r. do Sejmu wpłynął Druk nr 713, stanowiący rządowy projekt Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tzw. Ustawa UUZ), która finalnie weszła w życie 7 października 2016r. W tym samym dniu uchylona została Ustawa o podpisie elektronicznym z 2001r., a dotychczasowe usługi certyfikacyjne zostały przemianowane na usługi zaufania.

Usługi zaufania mogą świadczyć podmioty wpisane do rejestru NBP

Rejestr dostawców usług zaufania posiadających siedzibę w Polsce prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji, który powierzył wykonywanie tego zadania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP). Dodajmy, że rejestr jest jawny i prowadzony w postaci elektronicznej. Na witrynie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji (jednostki organizacyjnej NBP) udostępnione są karty informacyjne każdego dostawcy usług zaufania oraz rodzaje świadczonych usług.

Lista najważniejszych regulacji e-obrotu

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014
(to jest tzw. Rozporządzenie eIDAS) z dnia 23 lipca 2014 r.
ws. identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE )

Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny

 

Ustawa
z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

 

Ustawa
z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

Ustawa
z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Ustawa (uchylona)
z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym

 

Marek WYSZKOWSKI

Ekspert ds. e-usług zaufania #eIDAS i zawierania umów online :: Napisz do mnie